Paragraaf voortgang:

Wettelijke beperkingen woningen

Wettelijke beperkingen woningen

 

Onteigeningswet

De  mogelijkheid van de overheid om een eigendom volledig te ontnemen. Dit kan alleen het geval zijn als het algemeen belang erbij gediend is. De eigenaar moet schadeloos gesteld worden. Meestal worden de overheid en de eigenaar het wel eens door een royale vergoeding, dus zal er geen sprake zijn van onteigening. Ook een huurder moet een vergoeding ontvangen bij onteigening ter hoogte van twee jaar de huur.

 

Woningwet

De Woningwet is een Volkshuisvestingwet en regelt stads- en provincie toezicht op de volkshuisvesting. De gemeente is verplicht bouw- en woningtoezicht te houden. Er moet ook een bouwverordening vastgesteld worden door de gemeente. In de bouwverordening staan zaken als brandveiligheid, veiligheid bouw, welstand, stedenbouwkundige en administratieve voorschriften denk aan rooilijnen en de aanvraag van de bouwvergunning. Ook is het Bouwbesluit (bouwtechnische voorschriften) van belang.

 

Overige wetten

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne: Vergunningaanvragen voor milieuwetten zoals de Hinderwet, Wet geluidshinder, Interimwet bodemsanering of  Wet chemische afvalstoffen.
Wet voorkeursrecht gemeenten: De gemeente kan aangeven dat bepaalde gronden als eerste aan de gemeente verkocht moeten worden, voordat particulieren kunnen kopen.
Belemmeringenwet Privaatrecht: De mogelijkheid om aan openbaarbelang zaken te werken zoals riolering of kabels. In het kadaster zijn de registergoederen aangeduid met BP.
Monumentenwet: Niet alleen gebouwen maar ook bomen, wegen en bruggen kunnen monumenten zijn. Dit kan beschermd worden en wordt geregistreerd door de Monumentenraad in een register bij de gemeente en bij de kadaster met de letter M.

 

Download de volledige samenvatting Wft hypothecair krediet

 

Selecteer onderstaand de oefenvragen wettelijke beperkingen woningen